Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

CẤU TRÚC TIẾNG HÀN ĐỘNG TỪ TIẾNG HÀN THÌ HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ

[CU TRÚC TING HÀN] ĐNG T TING HÀN THÌ HIN TI VÀ QUÁ KH

QUY TC CHIA ĐNG T (QUY TC CU TO)

 1. I) Nguyên mu→ Hin ti (Văn viết)
 2. Nếu đng·t tn cùng bng mt ph·âm (có 받침) thì thay 다 bng 는다.

Ví dụ:

먹다 → 먹는다 = ăn

사과를 먹는다. = (Tôi đang) ăn táo.

걷다 → 걷는다 = đi bộ

사람은 걷는다. = Một người (đang) đi bộ.

믿다 → 믿는다 = tin

나는 예수님을 믿는다. = Tôi tin Chúa Jesus.

 1. Nếu đng t không tn cùng bng ph âm thì thay 다 bng ㄴ 다.

Ví dụ:

잠자다 → 잠잔다 = ngủ

지금 새들은 잠잔다 = Bây giờ lũ chim (đang) ngủ.

가다 → 간다 = đi

민아는 학교를 간다 = Mina (đang) đi tới trường (đi học).

보다 → 본다 = xem, nhìn

현주는 자주 밖을 본다 = Hyun-ju thường xuyên nhìn ra ngoài.

 1. Nếu đng t tn cùng bng ph âm ㄹ thì thay ㄹ bng ㄴ.

Ví dụ:

팔다 → 판다 = bán

이 가게는 과일을 판다 = Cửa hàng này bán trái cây.

살다 → 산다 = sống

지우는 여기에서 산다 = Ji-u sống ở đây.

밀다 → 민다 = đẩy

자동차를 민다 = đẩy ôtô

 1. II) Nguyên mu → Quá kh (Văn viết)

Trước hết bỏ 다, sau đó:

 1. Nếu đng t không tn cùng bng mt ph âm thì thêm ㅆ vào đ thành ph âm cui (ngoi l: nếu là nguyên·âm ㅜ thì thêm 었다.)

Ví dụ:

가다: 가 + ㅆ 다 = 갔다 = đã đi

사다: 사 + ㅆ 다 = 샀다 = đã mua

서다: 서 + ㅆ 다 = 섰다 = đã đứng

자다: 자 + ㅆ 다 = 잤다 = đã ngủ

자라다: 자라 + ㅆ 다 = 자랐다 = đã lớn lên

Ngoại lệ:

두다: 두 + 었다 = 두었다 = đã đặt/để

주다: 주 + 었다 = 주었다 = đã đưa cho

하다 → 했다 = đã làm (chứ không phải là 핬다)

Chú ý: Các quy tắc sau đây vượt hiệu lực của quy tắc 1.

 1. Nếu đng·t có tn·cùng là mt ph·âm thì thêm 었 hoc 았.

Nếu nguyên·âm của âm·tiết tận·cùng là ㅏ và ㅗ thì thêm 았

Nếu nguyên·âm của âm·tiết tận·cùng là các nguyên·âm còn lại (ㅓ, ㅜ, ㅡ và ㅣ) thì thêm 었.

Ví·dụ:

날다: 날 + 았다 = 날았다 = đã bay

살다: 살 + 았다 = 살았다 = đã từng sống

놀다: 놀 + 았다 = 놀았다 = đã chơi

먹다: 먹 + 었다 = 먹었다 = đã ăn

죽다: 죽 + 었다 = 죽었다 = đã chết

들다: 들 + 었다 = 들었다 = đã đi lên

밀다: 밀 + 었다 = 밀었다 = đã đẩy

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng nguyên·âm ㅣ thì chuyn ㅣ thành ㅕ ri thêm ㅆ thành ph·âm cui

Ví·dụ:

달리다: 달리 → 달렸 → 달렸다 = đã chạy

빌리다: 빌리 → 빌렸 → 빌렸다 = đã mượn

이기다: 이기 → 이겼 → 이겼다 = đã thắng

던지다: 던지 → 던졌 → 던졌다 = đã ném

다니다: 다니 → 다녔 → 다녔다 = đã đi (dự)

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng nguyên·âm ㅗ thì chuyn ㅗ thành ㅘ ri thêm ㅆ thành ph·âm cui.

Ví·dụ:

오다 → 왔다 = đã đến

보다 → 봤다 = đã thấy/xem

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng nguyên·âm ㅡ thì thay ㅡ bng ㅓ ri thêm ㅆ thành ph·âm cui

Ví·dụ:

크다: 크 → 컸 → 컸다 = đã lớn lên

쓰다: 쓰 → 썼 → 썼다 = đã viết

트다: 트 → 텄 → 텄다 = đã nảy mầm, đã đâm chồi

Dạng bất quy·tắc

Ví·dụ:

하다 → 했다

듣다 → 들었다

III) Nguyên·mu → Hin·ti (Văn nói)

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng nguyên·âm ㅏ hoc ㅓ thì ch cn b 다 đi.

Ví·dụ:

가다 → 가 = đi

서다 → 서 = đứng

사다 → 사 = mua

자라다 → 자라 = lớn lên

Ngoại·lệ: 하 chuyển thành 해.

Ví·dụ:

하다 → 해 = làm

원하다 → 원해 = muốn

구하다 → 구해 = cứu (mạng)

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng nguyên·âm ㅗ hoc ㅜ

ㅗ chuyển thành ㅘ

ㅜ chuyển thành ㅝ

Ví·dụ:

오다 → 와 = đến

보다 → 봐 = thấy/xem

두다 → 둬 = đặt/để

주다 → 줘 = đưa cho

빌려주다 → 빌려줘 = cho mượn

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng âm·tiết 르 thì b 르 ri thêm ph·âm cui ㄹ vào âm·tiết trước 르, cuối·cùng thêm 라 hoặc 러.

라 cho các động·từ có âm·tiết trước 르 tận·cùng bằng nguyên·âm ㅏ hoặc ㅗ.

러 cho các động·từ có âm·tiết trước 르 tận·cùng bằng nguyên·âm ㅓ, ㅜ hoặc ㅣ.

Ví·dụ:

가르다 → 갈라 = tách ra

자르다 → 잘라 = cắt

오르다 → 올라 = leo lên

거르다 → 걸러 = lọc

서두르다 → 서둘러 = vội

구르다 → 굴러 = cuộn

가로지르다 → 가로질러 = đi ngang qua

(Với các động·từ tận·cùng bởi nguyên·âm ㅡ thì thay nó bằng ㅓ).

쓰다 → 써 = viết

끄다 → 꺼 = tắt (lửa)

뜨다 → 떠 = nổi

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng nguyên·âm ㅣ thì thay ㅣ bng ㅕ.

Ví·dụ:

지다 → 져 = thua

이기다 → 이겨 = thắng

던지다 → 던져 = ném

 1. Nếu đng·t tn·cùng bng mt ph·âm thì thêm:

아 nếu âm·tiết cuối có nguyên·âm ㅏ hoặc ㅗ

어 nếu âm·tiết cuối có nguyên·âm ㅓ, ㅜ, ㅡ hoặc ㅣ.

Ví·dụ:

살다 → 살아 = sống

팔다 → 팔아 = bán

앉다 → 앉아 = ngồi

놀다 → 놀아 = chơi

먹다→ 먹어 = ăn

물다 → 물어 = cắn

늙다 → 늙어 = già đi

읽다 → 읽어 = đọc

Dạng bất quy·tắc

듣다 → 들어 = nghe thấy

 1. IV) Quá·khứ (văn viết) → Quá·khứ (Văn nói)

Đơn·giản chỉ cần đổi 다 thành 어.

갔다 → 갔어 = đã đi

왔다 → 왔어 = đã đến

달렸다 → 달렸어 = đã chạy

먹었다 → 먹었어 = đã ăn

마셨다 → 마셨어 = đã uống

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Tư vấn học tiếng Hàn tại nhà: 090 333 1985 -09 87 87 0217  CÔ MƯỢT

WEBSITE: http://giasutienghan.com/

Tag: gia su tieng hangia sư tiếng hànhọc tiếng hàn tại nhà

Bài viết liên quan

Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4: IV. Các chứng bệnh 129 진단서 hồ sơ trị bệnh 130 진단확인서 hồ sơ…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3 Dụng cụ Y tế và hoạt động trị liệu 1. Dụng cụ Y tế…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2: II. Các loại thuốc và bệnh viện 1. 약: Thuốc 44 알약 (정제) thuốc…
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y P1
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y: I. Các chứng bệnh thường gặp 1 복통 đau bụng 2 치통 đau…
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao: 야구를 해요. chơi bóng chày. 축구를 해요. chơi đá bóng 농구를 해요.…
Từ vựng trong tiếng hàn
Từ vựng trong tiếng hàn: 약속이 있어요/없어요 : Có hẹn/ không có hẹn 약속을 해요: Có hẹn 시간이 있어요/없어요: Có…