Home > Posts tagged Ngữ pháp
ngu p

Ngữ pháp P1

Ngữ pháp: 한국어 배운분들을 많이 구하고 있습니다 . 관심 있는 분들이 연락하세요. 감사합니다 1. ĐT + 기가 무섭게: “ngay , ngay lập tức..” 2. ĐT + 다 보니까 3. -는 바람에 4. -다가는 5. -느라고 6. ‘-아/어/해서’...

n

Ngữ pháp

Ngữ pháp: Vㅡ느라고 ● 이유나 원인을 나타냄 Diễn tả lí do hoặc nguyên nhân. ● 앞 문장의 일이 계속되어서 뒤의 일을 못한 경우에 씀. Vì sự việc ở câu trước kéo dài nên không thể làm được sự việc...