Home > Archive for Uncategorized
ngu p

Ngữ pháp P2

Ngữ pháp P2: 45. DT+ -롭다 46. 라고 하다 / (이)라고(요) /(이)래요. 47. 아/어/해 가지고: “…sau đó..”, “xong rồi…” 48. -아/어/해 놓다/두다:đặt, để, “lưu”…. 49. Động từ + -(으)ㄹ래(요) 50. –되:nhưng mà, tuy nhưng…” 51. ĐT + -(으)려고: Định,...

ngu p

Ngữ pháp P1

Ngữ pháp: 한국어 배운분들을 많이 구하고 있습니다 . 관심 있는 분들이 연락하세요. 감사합니다 1. ĐT + 기가 무섭게: “ngay , ngay lập tức..” 2. ĐT + 다 보니까 3. -는 바람에 4. -다가는 5. -느라고 6. ‘-아/어/해서’...